автори/бібліографія - Видавництво "Яніна", офіційний сайт

Перейти к контенту

Главное меню:

автори/бібліографія

ГУРЖІЙ Олександр Іванович

Освіта, наукова кар'єра, громадська діяльність
1977 закінчив історичний факультет історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
З 1977 р. працює в Інституті історії АН УРСР. 1977-79 — стажист-дослідник, 1979-86 — молодший науковий співробітник, 1986-99 — старший науковий співробітник, з 1999 — провідний науковий співробітник відділу історії України середніх віків і раннього нового часу.
1982 захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток феодальних відносин на Лівобережній України в першій половині XVIII ст.» (науковий керівник — докт. іст. наук Г. Я. Сергієнко).
Докторська дисертація — «Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті XVIII ст. (на прикладі діяльності І. Скоропадського)» (1999).
З 2001 — директор Всеукраїнської громадської організації «Український інститут воєнної історії».
Член правління Національної спілки краєзнавців України.


Наукові досягнення
Автор понад 300 праць.
Досліджує переважно питання історії соціально-економічного розвитку й політичного становища України у другій половині XVII–XVIII ст. Висвітлював історіографічний доробок Д. М. Бантиша-Каменського, М. С. Грушевського, П. С. Єфименка, Д. І. Яворницького, Д. І. Багалія, багатьох сучасних вітчизняних і зарубіжних учених. Брав участь у перевиданні праць названих істориків.
Виступив одним із ініціаторів випуску багатотомної серії «Історія України в прозових творах та документах» (особисто упорядкував 4 томи, три з них побачили світ у 1993-96).
Брав участь у підготовці й публікації збірок документів: «Описи Київського намісництва 70-80 років XVIII ст.», «Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.», «Описи Лівобережної України кінця XVIII — початку XIX ст.» та ін.
Член редколегій багатьох видань, зокрема періодичних: «Український історичний журнал», «Історичні зошити» (Ін-т історії України НАН України), «Середньовічна Україна», збірки наук. праць «Воєнна історія», «Український правничий альманах», «Вісник Черкаського університету ім. Б. Хмельницького. Серія історичні науки» та ін.
Один з авторів численних підручників та навчальних посібників з історії України.


Основні наукові праці
• Гуржій О.І. Славетні битви на теренах України: від князівської доби до початку XX століття / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт. – Київ : Арій, 2013. – 335 с.
• Гуржій О. Війна 1812 року: український контекст. — К.: Інститут історії України, 2012 (у співавт.).
• Гуржій О.І. Історія козацтва. Держава - військо - битви / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. – Київ: Арій, 2012. – 462 с.
• Гуржій О.І. Михайлина Павло Васильович / О.І. Гуржій, А.П. Коцур // Український історичний журнал: науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 235 - 236.
• Гуржій О.І. Ідентифікація селянина, або Як більшовицька влада його "переробляла" за власним образом та подобою / Олександр Гуржій; [відп. ред. Реєнт]; Благодійний фонд ім. проф. Миколи Бушина "Історична спадщина"; Т-во істориків Черкащини ім. І.О. Гуржія. – Черкаси: Черкаський ЦНІІ, 2011. – 329 с.
• Гуржій О. Олешківська Січ (1711-1728 рр.) в роійсько-турецько-польському трикутнику // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 230 - 236.
• Гуржій О. I. Оподаткування сільського населення України (XVII — середина XIX ст.). — Черкаси, 2011 (у співавт.).
• Гуржій О.І. Податне населення України XVII - XVIII ст.: нариси з історії та статистики / Олександр Гуржій; [ НАНУ, Ін-т історії України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Науково-дослід. ін-т селянства ]. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2009. – 296 с. – (Бібліотека історії українського селянства).
• Гуржій О.І. Сто великих постатей і подій козацької України / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. – Київ: Арій, 2008. – 464 с.
• Гуржій О. І. Порини. — Черкаси, 2008.
• Гуржій О. I. Український хутір XV–XVIII ст.: Історичний нарис. — К., 2007.
• Гуржій О. Кабінет примітивної культури та її пережитків у побуті й фольклорі України і його роль у діяльності етнологічних осередків у 20-х - на початку 30-х років ХХ ст / О. Гуржій, М. Парахіна // Слов`
янські обрії: Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 289 - 301.
• Край козацький: Довідник з історії Лисянщини / Нац. акад. наук України; Ін-т історії України; Наук.-дослідний ін-т козацтва; Авт.: В.Щербатюк, О.Беззубець, К.Безрідна, О.Березовський; Редкол.: А.Бондаренко, М.Бушин, О.Гуржій та ін. – Київ: Наукова думка, 2004. – 408 с.
• Гуржій О. І. Деякі проблеми становлення купецького стану в Україні. — К., 2004.
• Гуржій О. I. Іван Скоропадський. — К.: Альтернативи, 2004.
• Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник / Редкол.: О.І. Гуржій, А.В. Атрохов, О.М. Доценко та ін.; Авт.-упоряд.: О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко, В.Д. Макаров, С.П. Мосов. – Київ: Видавництво гуманітарної літератури, 2004. – 520 c.
• Гуржій О. I. «Український історичний журнал» та проблеми вітчизняної медієвістики в другій половині ХХ ст. — К., 2004 (у співавт.).
• Гуржій О. I. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. — К., 2004 (у співавт.).
• Гуржій О. I. Узагальнення досвіду проведення миротворчих операцій в другій половині ХХ ст. — К., 2004 (у співавт.).
• Гуржій О. I. Етнологічні осередки України в 20-х — на початку 30-х років ХХ ст.: Нарис діяльності. — К., 2004 (у співавт.).
• Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів / Упор. автори передмови О.І.Гуржій, Т.В.Чухліб. – Київ: Україна, 2003. – 432 с.
• З-під булави - під корону: друга половина 18 ст. / Ред. кол.: В.А.Смолій, О.І.Гуржій, Р.П.Іванченко, О.В.Мишанич. – Київ : Україна, 2002. – 384с. – (Історія України в прозових творах та документах).
• Гуржій О. І. Воєнне мистецтво гетьмана Петра Сагайдачного. — К., 2002 (у співавт.).
• Спалах у темряві: середина XVII ст. / Упор. і авт. передм. О.І. Гуржій. – Київ : Україна, 2001. – 399 с. – (Історія України в прозових творах та документах).
• Гуржій О.І. "Український історичний журнал": з історії виникнення та діяльності / О.І. Гуржій, Л.І. Капітан // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С. 21 - 34.
• Гуржій О. І. Гетьман Іван Скоропадський. — К., 1998.
• Гуржій О. І. Гетьманська Україна. — К., 1999 (у співавт.).
• Гуржій О. І. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII–XVIII ст.). — К., 1994.
• Гуржій О. І. Ліквідація козацької державності // Історія України. Навч. посібник. 2-е вид. — К., 2000 (у співавт.).
• Гуржій О. І. Гетьманська Україна / Україна крізь віки. У 13-ти тт. Т. 8. — К., 1999.
• Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво : Історія. Історіографія та метод.істор.досліджень. Спец.істор.дисципліни та джерелознавство / НАНУ. Ін-тут історії України; Редкол.: В.А.Смолій, О.П.Дубас, О.І.Гуржій, В.М.Матях та інші. – Київ : Генеза, 1998. – 320 с.
• Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII–XVIII ст.: кордони, населення, право. — К., 1996.
• Гуржій О. І. Право в Українській козацькій державі (друга половина XVII–XVIII ст.). — К., 1994.
• Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII ст.: територіальні межі та населення. — К., 1992.
• Гуржій О. І. Як і коли почала формуватися українська нація. — К., 1991 (у співавт.).
• Гуржий А. И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине XVIII в. — К., 1986.


Нагороди
• Лауреат премії для молодих учених АН УРСР (1986).
• Лауреат премії ім. М. С. Грушевського НАН України (1999).
• Відзначений грамотою голови київської міської державної адміністрації «За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності» (до 10-річчя Незалежності України (2001).
• Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), орденами Святого Рівноапостольного кн. Володимира Великого ІІІ ст. (2003) і Святого Архистратига Михаїла (2003).

 
 

/   назад  /   на головну  /

 
 
Пошук на сайті
Назад к содержимому | Назад к главному меню Flag Counter